PRIVATLIVSPOLITIK FOR PENGEPROFILENS BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER

1. GENEREL INFORMATION

1.1

Dette dokument vedrører PengeProfilens indsamling og behandling af Personoplysninger på vegne af vores kunder (denne ”Privatlivspolitik”), når disse tilmelder sig PengeProfilens services.

2. DEFINITIONER

2.1

"Gældende persondatalovgivning" henviser til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning nr. 2016/679), som suppleres og gennemføres ved lov nr. 502 af 23. maj 2018 (Databeskyttelsesloven) og relateret national lovgivning, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12.juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (E-Privacy direktivet) samt nationale implementeringer heraf.

2.2

"Personoplysninger" betyder enhver form for information om en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved en identifikator som eksempelvis navn, adresse, lokaliseringsdata eller IP-adresser.

2.3

"Behandling" betyder enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for som eksempelvis indsamling, organisering, opbevaring, sletning eller videregivelse.

2.4

"Dataansvarlig" henviser til os i dette tilfælde, idet vi afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

Vi Behandler følgende Personoplysninger, når du tilmelder dig PengeProfilens services:

 1. Navn;
 2. Adresse;
 3. E-mailadresse;
 4. Telefonnummer;
 5. CPR-nr.;
 6. Økonomi (indkomst- og formueforhold, konto oplysninger, banktransaktioner, rådighedsbeløb og gældsforhold);
 7. Forsikrings-, pensions- eller bankengagement;
 8. informationer om din brug af Ydelsen;
 9. Indhold som du slår op, uploader og/eller deler på Ydelsen;
 10. Teknisk data, herunder din URL-adresse, din IP-adresse, din enheds unikke ID-nr., dit netværk og din computers ydeevne, type af internetbrowser, sprog, identificerende information og styresystem;
 11. Lokaliseringsdata.

3.2

PengeProfilen opdaterer oplysningerne knyttet til din bruger, inklusiv Personoplysninger jf. pkt. 3.1., en gang om måneden, således at oplysningerne er ajourførte og kan anvendes til de i pkt. 4 angivne formål.

4. FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN

4.1

Vi Behandler ovenstående Personoplysninger med det formål at oprette dig som bruger og administrere din konto for at kunne levere vores services i overensstemmelse med forretningsbetingelserne. Behandlingen af de nævnte Personoplysninger er nødvendige for at kunne:

 1. for at oprette dig som bruger af PengeProfilen og administrere din konto, hvoraf din økonomi og nøgletal fremgår.
 2. for at levere vores services til dig, som indebærer følgende: give et overblik over de bedste lånomlægningsmuligheder, give et fuldt overblik over egen økonomi,
 3. for at give samarbejdende finansielle virksomheder et værktøj til at kunne kreditvurdere nye potentielle kunder,
 4. for at foretage markedsføring samt anden målrettet kommunikation.
 5. for at informere dig om opdateringer af Ydelsen eller anvendelsesvilkår;
 6. for at forbedre og udvikle Ydelsen eller nye ydelser og produkter, samt for at analysere din brug af Ydelsen;
 7. for at sikre den tekniske funktion af Ydelsen og for at hindre brug af Ydelsen i strid med anvendelsesvilkårene;
 8. for at håndhæve anvendelsesvilkårene, herunder beskytte vores og tredjeparters rettigheder, ejendom og sikkerhed, hvis det er nødvendigt;
 9. for at overholde lovkrav;

Personoplysningerne er indhentet fra dig som bruger direkte, eller hos de tredjeparter, som du har samtykket til, at vi må indhente dine oplysninger fra.

5. AUTOMATISKE INDIVIDUELLE AFGØRELSER, HERUNDER PROFILERING

5.1

PengeProfilen videregiver dine personoplysninger, til de finansielle virksomheder, som vi samarbejder med, såfremt du har samtykket hertil. Formålet er at give de finansielle virksomheder mulighed for at kreditvurderer nye potentielle kunder baseret på oplysningerne afgivet til PengeProfilen. Dette muliggør samtidig, at brugerne nemt kan indgå aftaler med bestemte finansielle virksomheder om et forsikrings-, pension- eller bankengagement.

6. BEHANDLINGSHJEMMEL

6.1

PengeProfilen behandler Personoplysninger til de nævnte formål baseret på forskellige behandlingshjemler.

 1. Samtykke: PengeProfilen indhenter et udtrykkeligt samtykke til behandling af Personoplysninger, når du tilmelder dig vores services. Dette samtykke angår både de Personoplysninger, der behandles med det formål at oprette dig som bruger, men også i forhold til kunne levere vores services samt videregive visse Personoplysninger til samarbejdende pengeinstitutter og andre tredjeparter.
 2. Nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i: PengeProfilen behandler dine Personoplysninger for at kunne levere de services, som du har indgået aftale med PengeProfilen om at levere. Behandling til dette formål er således nødvendig for opfyldelsen af aftalen mellem dig og PengeProfilen.
 3. Legitim interesse: PengeProfilen behandler dine Personoplysninger baseret på en legitim forretningsinteresse. Dette angår, når PengeProfilen foretager markedsføring samt anden målrettet kommunikation til dig omkring vores services, opdateringer, nyheder mv.
 4. Nødvendig for opfyldelsen af en retlig forpligtelse: PengeProfilen kan behandle dine Personoplysninger, når det er nødvendigt til besvarelse af en juridisk henvendelse eller overholdelse af en lovhjemlet pligt.kommunikation.

6.2

Du har ubetinget ret til at gøre indsigelser mod Behandling af dine Personoplysninger til brug for direkte marketing. Du har også ret til at tilbagekalde dit forudgående samtykke. Tilbagekaldelsen af dit samtykke har ingen konsekvenser for den lovlige Behandling af Personoplysningerne forud for tilbagekaldelsen, ligesom vi fortsat må Behandle dine Personoplysninger på andet retligt grundlag, bortset fra direkte marketing.

6.3

Hvis du gør indsigelse mod Behandlingen af dine Personoplysninger, som behandles på baggrund af vores legitime interesser, vil vi straks ophøre med at behandle dine oplysninger til disse formål.

7. BRUG AF TREDJEPARTER

7.1

Vi kan indhente og dele dine Personoplysninger i overensstemmelse med vores forretningsbetingelser samt aftale med dig fra relevante tredjeparter, der er i besiddelse af oplysninger om dig:

 1. SKAT
 2. PensionsInfo
 3. Tinglysning
 4. Bygnings- og Boligregistret
 5. Pengeinstitut
 6. Realkreditinstitut
 7. Bilbogen
 8. CPR-registret
 9. Nummerpladeapi.dk

7.2

Vi anvender andre leverandører til at understøtte vores services, som kan indebærer en behandling af visse af dine personoplysninger, herunder hostingudbydere, IT-leverandører, marketing-leverandører, support-leverandører og øvrige service-leverandører:

 1. Daisycon
 2. ActiveCampaign
 3. MailChimp
 4. Mandrill
 5. ClickUp
 6. Inmobile
 7. Relatel
 8. Elmah
 9. Azure
 10. Nasure SMS
 11. Microsoft
 12. Sociale medier, når du interagerer med PengeProfilen på disse platforme.

8. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

8.1

Vi behandler og opbevarer dine Personoplysninger så længe du bruger vores services og maksimalt 18 måneder efter din seneste aktivitet på PengeProfilens platform. Opsiges vores services, påbegyndes sletning straks efter opsigelsen og vil være fuldt udrullet af backup inden for 60 dage fra sletningens påbegyndelse.

9. BØRN

9.1

Ydelsen er ikke rettet mod personer under 18 år (”Barnet”). Vi indsamler Personoplysninger om personer under 18 år, såfremt brugeren over 18 år indtaster oplysninger om deres børn eller andre medlemmer af husstanden under 18 år. Behandlingen af børns personoplysninger sker kun med brugerens eksplicitte samtykke.

10. DINE RETTIGHEDER

10.1

Du har følgende rettigheder i forhold til vores behandling af Personoplysninger om dig.

 1. Du har ret til at få indsigt i de Personoplysninger, vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
 2. Du har ret til at få urigtige Personoplysninger om dig selv rettet.
 3. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet Personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 4. Du har i visse tilfælde ret til at få Behandlingen af dine Personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset Behandlingen, må vi fremover kun Behandle Personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige Behandling af dine Personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod Behandling af dine Personoplysninger til direkte markedsføring.
 6. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine Personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse Personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

11. KONTAKTINFORMATION

11.1

Ønsker du at udøve dine rettigheder, eller har du spørgsmål angående vores Behandling af dine Personoplysninger, bedes du kontakte os på: kontakt@pengeprofilen.dk.

I din henvendelse bedes du venligst angive dit fulde navn, brugernavn og email-adressen anvendt ved tilmelding og øvrig information, som er nødvendig for at PengeProfilen kan behandle anmodningen.

11.2

Hvis du ønsker at klage over vores Behandling af dine Personoplysninger, har du mulighed for at indsende din klage til den kompetente lokale tilsynsmyndighed. Du kan læse mere om de lokale tilsynsmyndigheder på følgende link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

12. MEDDELELSE OM ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

12.1

Hvis vi foretager ændringer i denne Privatlivspolitik, sker det på Hjemmesiden, hvor denne Persondatapolitik ligger. Det er dit eget ansvar at holde dig opdateret omkring ændringer i Privatlivspolitikken. Såfremt ændringerne kræver dit samtykke eller baserer sig på en ændring i behandlingen af dine Personoplysninger, giver vi dig yderligere, særskilt meddelelse under omstændighederne herfor og anmoder om dit samtykke i overensstemmelse med Gældende Persondatalovgivning.

Kontakt os

Pengeprofilen A/SOddervej 157A8270 Højbjerg

Tlf. 38 42 22 52

kontakt@pengeprofilen.dk

CVR-nr 37902136

Vores vision

Vi er en fintech virksomhed der, gennem en brugervenlig digital platform, hjælper med at finde det perfekte match mellem finansiel virksomhed (i første omgang banker) og kunde, for derved at sikre kunden bedst mulige vilkår.

Vores vision er derfor at skabe de bedste betingelser for såvel kunde som bank og derved give begge parter optimalt udbytte af platformens unikke muligheder – sikkert og anonymt.