Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for brug af services, som ydes af:

Pengeprofilen ApS
cvr. Nr. 37902136
Thorsgade 46
8410 Rønde

E-mail: [email protected]

Hjemmeside: www.pengeprofilen.dk

1. Definitioner.
Ved ”Pengeprofilen” forstås Pengeprofilen ApS.
”Brugeren” er enhver privat person, der benytter sig af pengeprofilen.dk, i form af oprettelse som bruger (tilbudsmodtager).
”Samarbejdspartner” er enhver, der efter aftale med pengeprofilen.dk har mulighed for at afgive tilbud til virksomhedens brugere (tilbudsafgiver).

2. Generelt
Pengeprofilen formidler kontakt imellem brugere og samarbejdspartnere til Pengeprofilen.

Pengeprofilen samarbejder med en række virksomheder indenfor de områder, som fremgår af pengeprofilen.dk.

Pengeprofilen søger et bredt og repræsentativt samarbejde med aktører indenfor de respektive brancher, men der henvises alene til virksomheder, der samarbejder med Pengeprofilen. Disse forretningsbetingelser beskriver forhold vedrørende brug af www.pengeprofilen.dk og betingelser for anvendelse af Pengeprofilen.Pengeprofilens regler for brug af personoplysninger, fremgår af vores persondatapolitik, som findes på vores hjemmeside under din profil, eller under bjælken ” om os”.

Hvis der er indgået en brugsaftale, kan der ske ændringer af forretningsbetingelserne i perioden. Det er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser der er gældende. Disse vil fremgå af www.pengeprofilen.dk.

Hvis der er tale om enkeltstående leverancer, gælder forretningsbetingelserne på tidspunktet for anvendelse af www.pengeprofilen.dk.

3. Produkter
Pengeprofilen formidler information om priser på en række ydelser og Pengeprofilen giver adgang til en række beregninger på www.pengeprofilen.dk.
Beregninger og serviceydelser er under løbende udvikling og fremgår af www.pengeprofilen.dk.
Information på www.pengeprofilen.dk er ikke rådgivning og i beregninger er der indlagt en række forudsætninger, som alene er forudsætninger udarbejdet af Pengeprofilen på baggrund af Pengeprofilens erfaringer. Forudsætningerne ændres løbende, således at de efter Pengeprofilens vurdering, danner det bedst mulige grundlag for at imødekomme brugernes behov. Pengeprofilen er ikke ansvarlig for, at forudsætningerne ikke er dækkende for den konkrete bruger.

Vilkår fremgår af www.pengeprofilen.dk og af nærværende forretningsbetingelser.

4. Ydelser – levering og fortrydelsesret
Brugeren kan fortryde sin bestilling, indtil bestilling er gennemført.
Er brugeren forbruger, fraskriver brugeren ved evt. betaling forbrugeraftalelovens fortrydelsesret på 14 dage.

5. Brugeroprettelse – ordrebekræftelse/kvittering
Når brugeren har oprettet sig, modtager brugeren e-mail, hvor oprettelsen bekræftes. Betingelser og politikker finder du under min profil, eller på vores hjemmeside under bjælken ” om os”.

Brugeren modtager med ordrebekræftelsen kode til anvendelse af sitet. Denne kode er personlig og må ikke videregives.

Videregivelse af kode, angivelse af ukorrekte oplysninger eller anden misbrug kan uden forudgående meddelelse medføre sletning af brugeren uden refusion af evt. betaling.
For at sikre kvaliteten af de oplysninger der er indtastet af forbrugerne foretager Pengeprofilen stikprøvekontrol. Såfremt Pengeprofilen i forbindelse hermed identificerer indtastninger, der ikke forekommer retvisende er Pengeprofilen berettiget til at kontakte forbrugeren for at verificere eller korrigere de indtastede oplysninger. Forbrugerne sikres hermed bedre muligheder for at opnå de bedste lånetilbud.

Pengeprofilen indhenter data fra offentligmyndighed vedr. ejedomsdata / BBR ejer- meddelelser, som f.eks. areal, byggemateriale, off. Vurdering osv. Oplysninger der er offentlig tilgængelig.

Det samme med CRM register.

Dette for at hjælpe brugerne af Pengeprofilen, således dele af indtastningen fortages automatisk, for dermed at sikre brugerne bedre muligheder for at opnå de bedste tilbud på lån og forsikringer.

6. Anmodning om hjælp til oprettelse
Efter oprettelse af profil kan brugeren mod gebyr, anmode Pengeprofilen om hjælp til indhentelse og indtastning af oplysninger til brug for de af Pengeprofilen udbudte ydelser.
Priser og gebyrer vil til enhver tid fremgå af Pengeprofilens hjemmeside.
Hjælp til indhentelse og indtastning af oplysninger indebærer, at Pengeprofilen via fjernkontrol af brugerens computer, hjælper brugeren med at indhente de nødvendige dokumenter fra bank og forsikring etc. samt at Pengeprofilen efterfølgende indsætter og indtaster de nødvendige oplysninger på brugerens profil.
Der aftales tidspunkt for et telefonisk møde, hvorpå Pengeprofilen og kunden i fællesskab via fjernkontrollen af brugerens computer, indhenter de nødvendige dokumenter.

Brugeren modtager ved telefonmødets start en e-mail med link til samtykke til fjernkontrol. Brugeren skal forinden fjernkontrollen kan påbegyndes, give samtykke hertil via mailens link. Fjernkontrollen ophører så snart det telefoniske møde afsluttes. Brugeren kan under hele forløbet overvåge og afbryde fjernkontrollen.

Ved anmodning om hjælp til at indhente og indtaste på Pengeprofilens hjemmeside, indrømmer brugeren overfor Pengeprofilen redigeringsadgang til brugerens profil i 24 timer inden det telefoniske møde og ind til 72 timer efter det telefoniske møde.
Pengeprofilen har efter udløbet ikke længere adgang til brugerens profil og oplysninger.

7. Brugsperiode
Enhver oprettelse på www.pengeprofilen.dk er ubetinget gældende indtil opsigelse.
Pengeprofilen anvender, med mindre det efter en konkret vurdering findes nødvendigt, ikke oplysninger om økonomi og helbred, der er angivet tidligere end 3 år forud for anvendelsen.
Ved evt. opsigelse fra brugerens side inden udløb af en periode, ydes ingen refusion af evt. betaling.

8. Reklamationsfrist
Anvendelse af Pengeprofilen er en serviceydelse, som er begrænset til de muligheder, der fremgår af www.pengeprofilen.dk.

Finder brugeren at Pengeprofilens ydelser er mangelfulde i forhold til det aftalte, herunder forretningsbetingelser m.v., skal brugeren kontakte Pengeprofilen.

Reklamation kan ske via Pengeprofilens kontaktoplysninger, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser.

Alle brugere opfordres til at fremkomme med kommentarer og gode råd, der kan forbedre www.pengeprofilen.dk.

9. Priser for ydelser
Pris og andre ydelser fra Pengeprofilen oplyses på www.pengeprofilen.dk.

10. Betaling for ydelser
Brugerens betaling for ydelser kan kun ske med et af Pengeprofilen anerkendt betalingsmiddel.

Pengeprofilen anvender alle alment anerkendte betalingsløsninger, og er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for behandling af oplysninger, der indtastes af brugeren.

11. Formidling af kontakt mellem samarbejdspartner og bruger
Pengeprofilen er ikke part, hvis en bruger vælger at blive bruger hos en af Pengeprofilens samarbejdspartnere.

Pengeprofilen formidler alene kontakt imellem brugere og samarbejdspartnere.

Pengeprofilen er således ikke ansvarlig for tab som følge af Pengeprofilens samarbejdspartneres eventuelle erstatningsansvarlige adfærd.
Pengeprofilen modtager kommission for kontakten mellem brugere og samarbejdspartnere.

12. Erstatningsansvar
Pengeprofilen er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som en bruger måtte lide.

Pengeprofilen er ikke ansvarlig for oplysninger, der fremgår af www.pengeprofilen.dk.
Pengeprofilen er ikke ansvarlig for nedbrud, forstyrrelser, hacking, computervirus m.v., der måtte ske på eller via www.pengeprofilen.dk.

13. Overdragelse
I forbindelse med evt. overdragelse af hele eller dele af Pengeprofilen, er Pengeprofilen berettiget til at overdrage brugeren til tredjemand uden brugerens samtykke.

14. Lovvalg og værneting
Pengeprofilens aktiviteter er underlagt dansk lov og enhver tvist vedrørende Pengeprofilen skal ske ved Pengeprofilens værneting.

15. Ophavsret
Alt materiale på www.pengeprofilen.dk og materiale som udsendes via nyhedsbreve er ophavsretligt beskyttet. Dette medfører, at brugeren må anvende materialet til privat anvendelse, men materialet må ikke offentliggøres på andre hjemmesider eller på anden måde gøres offentligt tilgængeligt.

Gengivelse af oplysninger fra www.pengeprofilen.dk og nyhedsbreve må kun ske med skriftlig tilladelse fra Pengeprofilen og med angivelse af Pengeprofilen som kilde.