Forretningsbetingelser

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for brug af services, som ydes af:

PengeProfilen A/S.

cvr. Nr. 37902136

Oddervej 157A

8270 Højbjerg

E-mail: kontakt@pengeprofilen.dk

Hjemmeside: www.pengeprofilen.dk

1. Definitioner

Ved ”PengeProfilen” forstås PengeProfilen A/S.

”Brugeren” er enhver privat person, der benytter sig af PengeProfilen, i form af oprettelse som bruger (tilbudsmodtager).

”Samarbejdspartner” er enhver, der efter aftale med PengeProfilen har mulighed for at afgive tilbud til virksomhedens brugere (tilbudsafgiver).

2. Generelt

PengeProfilen formidler kontakt imellem brugere og samarbejdspartnere til PengeProfilen.

PengeProfilen samarbejder med en række virksomheder indenfor de områder, som fremgår af www.pengeprofilen.dk.

PengeProfilen søger et bredt og repræsentativt samarbejde med aktører indenfor de respektive brancher, men der henvises alene til virksomheder, der samarbejder med PengeProfilen. Disse forretningsbetingelser beskriver forhold vedrørende brug af www.pengeprofilen.dk og betingelser for anvendelse af PengeProfilen. PengeProfilens regler for brug af personoplysninger fremgår af vores persondatapolitik, som findes på vores hjemmeside under din profil, eller under bjælken ”om os”.

Hvis der er indgået en brugsaftale, kan der ske ændringer af forretningsbetingelserne i perioden. Det er de til enhver tid aktuelle forretningsbetingelser, der er gældende. Disse vil fremgå af www.pengeprofilen.dk.

Hvis der er tale om enkeltstående leverancer, gælder forretningsbetingelserne på tidspunktet for anvendelse af www.pengeprofilen.dk.

3. Produkter

PengeProfilen formidler information om priser på en række ydelser og Pengeprofilen giver adgang til en række beregninger på www.pengeprofilen.dk.

Beregninger og serviceydelser er under løbende udvikling og fremgår af www.pengeprofilen.dk.

Information på www.pengeprofilen.dk er ikke rådgivning og i beregninger er der indlagt en række forudsætninger, som alene er forudsætninger udarbejdet af PengeProfilen på baggrund af PengeProfilens erfaringer. Forudsætningerne ændres løbende, så de, efter PengeProfilens vurdering, danner det bedst mulige grundlag for at imødekomme brugernes behov. PengeProfilen er ikke ansvarlig for, at forudsætningerne er dækkende for den konkrete bruger.

Vilkår fremgår af www.pengeprofilen.dkog af nærværende forretningsbetingelser.

4. Ydelser – levering og fortrydelsesret

Brugeren kan fortryde sin bestilling, indtil denne er gennemført.

Er brugeren forbruger, fraskriver brugeren ved evt. betaling forbrugeraftalelovens fortrydelsesret på 14 dage.

5. Brugeroprettelse

Når brugeren, via NemID, har oprettet sig, modtages en e-mail.

Betingelser og politikker findes nederst på vores hjemmeside.

Angivelse af ukorrekte oplysninger eller anden misbrug kan, uden forudgående meddelelse, medføre sletning af brugeren uden refusion af evt. betaling.

For at sikre kvaliteten af de oplysninger, der er indtastet af forbrugerne, foretager PengeProfilen stikprøvekontrol. Såfremt PengeProfilen i forbindelse hermed identificerer indtastninger, der ikke forekommer retvisende, er PengeProfilen berettiget til at kontakte forbrugeren for at verificere eller korrigere de indtastede oplysninger. Forbrugerne sikres hermed bedre muligheder for at opnå de bedste oplæg.

PengeProfilen indhenter offentligt tilgængelige data fra offentlige myndigheder, f.eks. ejendomsdata, BBR-ejermeddelelser, tinglysningsoplysninger, offentlig ejendomsvurdering samt oplysninger fra f.eks. bank, realkredit, forsikringsselskab, a-kasse, fagforening, pensionsselskaber/Pensionsinfo og CRM-registret.

Dette for at hjælpe brugerne af PengeProfilen, således dele af indtastningen fortages automatisk, for dermed at sikre brugerne bedre muligheder for at opnå de bedste oplæg fra vores samarbejdspartnere.

Brugeren accepterer tillige at samarbejdspartnere må oplyse PengeProfilen om et nyt kundeforhold, hvis skiftet er sket på baggrund kontaktformidling via PengeProfilen.

6. Anmodning om hjælp til oprettelse

Efter oprettelse af profil kan brugeren anmode PengeProfilen om hjælp til indhentelse og indtastning af oplysninger til brug for de af Pengeprofilen udbudte ydelser.

Priser og gebyrer vil til enhver tid fremgå af PengeProfilens hjemmeside.

Hjælp til indhentelse og indtastning af oplysninger indebærer, at PengeProfilen via fjernkontrol af brugerens computer, hjælper brugeren med at indhente de nødvendige dokumenter fra bank, forsikring, pensionsselskab m.fl. samt at PengeProfilen efterfølgende indsætter og indtaster de nødvendige oplysninger på brugerens profil.

Der aftales tidspunkt for et telefonisk møde, hvorpå PengeProfilen og kunden i fællesskab, via fjernkontrollen af brugerens computer, indhenter de nødvendige dokumenter.

Brugeren modtager ved telefonmødets start en e-mail med link til samtykke til fjernkontrol. Brugeren skal forinden fjernkontrollen kan påbegyndes, give samtykke hertil via mailens link. Fjernkontrollen ophører så snart det telefoniske møde afsluttes. Brugeren kan under hele forløbet overvåge og afbryde fjernkontrollen.

Ved anmodning om hjælp til at indhente og indtaste på PengeProfilens hjemmeside, indrømmer brugeren overfor PengeProfilen redigeringsadgang til brugerens profil i 24 timer inden det telefoniske møde og ind til 72 timer efter det telefoniske møde.

PengeProfilen har efter udløbet ikke længere adgang til brugerens profil og oplysninger.

7. Brugsperiode

Enhver oprettelse på www.pengeprofilen.dker ubetinget gældende indtil opsigelse.

Efter bestemmelserne i persondatalovgivningen må private virksomheder kun opbevare brugernes personlige oplysninger (cpr. nr. m.m.), hvis brugeren har givet skriftlig tilladelse hertil. Ved accept af vilkårene giver brugeren tilladelse til, at PengeProfilen må opbevare oplysningerne i dennes database, så længe der består et aftaleforhold eller indtil samtykket eventuelt tilbagekaldes.

Ved evt. opsigelse fra brugerens side inden udløb af en periode, ydes ingen refusion af evt. betaling.

8. Ved evt. opsigelse fra brugerens side inden udløb af en periode, ydes ingen refusion af evt. betaling.

Anvendelse af PengeProfilen er en serviceydelse, som er begrænset til de muligheder, der fremgår af www.pengeprofilen.dk.

Finder brugeren, at PengeProfilens ydelser er mangelfulde i forhold til det aftalte, herunder forretningsbetingelser m.v., skal brugeren kontakte PengeProfilen.

Reklamation kan ske via PengeProfilens kontaktoplysninger, som fremgår af nærværende forretningsbetingelser.

Alle brugere opfordres til at fremkomme med kommentarer og gode råd, der kan forbedre www.pengeprofilen.dk.

9. Priser for ydelser

Pris og andre ydelser fra PengeProfilen oplyses på www.pengeprofilen.dk

10. Betaling for ydelser

Brugerens betaling for ydelser kan kun ske med et af PengeProfilen anerkendt betalingsmiddel.

PengeProfilen anvender alle alment anerkendte betalingsløsninger, og er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for behandling af oplysninger, der indtastes af brugeren.

11. Formidling af kontakt mellem samarbejdspartner og bruger

PengeProfilen er ikke part, hvis en bruger vælger at blive kunde hos en af PengeProfilens samarbejdspartnere.

PengeProfilen formidler i første omgang kontakt imellem brugere og samarbejdspartnere. Efter accept fra brugeren videregiver PengeProfilen kontaktoplysninger samt økonomiske data til de samarbejdspartnere, brugeren har givet accept til.

PengeProfilen er således ikke ansvarlig for tab som følge af PengeProfilens samarbejdspartneres eventuelle erstatningsansvarlige adfærd.

PengeProfilen modtager kommission for kontakten mellem brugere og samarbejdspartnere.

12. Erstatningsansvar

PengeProfilen er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, som en bruger måtte lide.

13. Overdragelse

I forbindelse med evt. overdragelse af hele eller dele af PengeProfilen, er PengeProfilen berettiget til at overdrage brugeren til tredjemand uden brugerens samtykke.

14. Lovvalg og værneting

PengeProfilens aktiviteter er underlagt dansk lov og enhver tvist vedrørende PengeProfilen skal ske ved PengeProfilens værneting.

15. Ophavsret

Alt materiale på www.pengeprofilen.dkog materiale som udsendes via nyhedsbreve, er ophavsretligt beskyttet. Dette medfører, at brugeren må anvende materialet til privat anvendelse, men materialet må ikke offentliggøres på andre hjemmesider eller på anden måde gøres offentligt tilgængeligt.

Gengivelse af oplysninger fra www.pengeprofilen.dkog nyhedsbreve må kun ske med skriftlig tilladelse fra PengeProfilen og med angivelse af PengeProfilen som kilde.

16. ”Det med småt”

Ved oprettelse af din/husstandens brugerprofil, indhenter PengeProfilen relevante oplysninger om dig og husstanden – der anvendes til at danne et budget – blandt andet fra:

  • • Skat
  • • Pensionsinfo
  • • Tinglysning
  • • BBR (boligregistret
  • • Pengeinstitut
  • • Realkreditinstitut
  • • Forsikring
  • • Bilbogen
  • • CPR-registeret
  • • fl.

Der vil løbende ske automatisk ajourføring af disse oplysninger.

Efter bestemmelserne i persondatalovgivningen, må private virksomheder kun opbevare brugernes personlige oplysninger, som f.eks. cpr. nr., hvis brugeren har givet skriftlig tilladelse hertil. Ved accept af vilkårene giver brugeren tilladelse til, at PengeProfilen må opbevare oplysningerne i dennes database så længe der består et aftaleforhold eller indtil samtykket eventuelt tilbagekaldes.

Oplysningerne vil blive anvendt i forbindelse med formidling af oplæg fra vores samarbejdspartnere.

PengeProfilen er ikke forsikringsformidler og rådgiver ikke om pension. Vi har samarbejde med forsikringsformidler(e), der foretager pensionsrådgivning.

PengeProfilen er tillige ikke finansiel rådgiver og må således ikke give enkelte personer økonomisk rådgivning, men alene oplyse om generelle økonomiske forhold, der kan have indflydelse på, om brugerne kan opnå økonomiske besparelser via PengeProfilen.

Kontakt os

Pengeprofilen A/SOddervej 157A8270 Højbjerg

Tlf. 38 42 22 52

kontakt@pengeprofilen.dk

CVR-nr 37902136

Vores vision

Vi er en fintech virksomhed der, gennem en brugervenlig digital platform, hjælper med at finde det perfekte match mellem finansiel virksomhed (i første omgang banker) og kunde, for derved at sikre kunden bedst mulige vilkår.

Vores vision er derfor at skabe de bedste betingelser for såvel kunde som bank og derved give begge parter optimalt udbytte af platformens unikke muligheder – sikkert og anonymt.