BRUGERBETINGELSER

Sidst opdateret: 19. oktober 2021.

1. INTRODUKTION

PengeProfilens formål er at gøre det nemmere for privatpersoner at opnå gode aftaler og vilkår med finansielle virksomheder (i første omgang banker og pensionsmæglere) ved brug af PengeProfilens platform.

Platformen og PengeProfilens øvrige aktiviteter hjælper privatpersoner med at optimere deres privatøkonomi på en transparent, sikker og anonym måde. Samtidig udgør platformen en formidlingskanal mellem privatpersoner og PengeProfilens samarbejdspartnere.

2. VEDTAGELSE AF BRUGERBETINGELSER

Ved tilmelding til PengeProfilens services indgås Aftale med PengeProfilen A/S, Oddervej 157A, 8270 Højbjerg.

Disse brugerbetingelser accepteres af brugeren ved tilmelding til PengeProfilens services og udgør Aftalen mellem brugeren og PengeProfilen. Brugeren forpligter sig til enhver tid at overholde vilkårene i denne Aftale.

Aftalen er gældende indtil brugerens eventuelle opsigelse. Aftalens punkt 6, 8, 9 og 10 er dog ligeledes gældende efter brugerens opsigelse.

3. ANVENDELSESOMRÅDE

PengeProfilens services tilbydes alene privatpersoner, som er bosat i Danmark og fuldt skattepligtige til Danmark. Derudover stiller PengeProfilen krav om, at privatpersoner der tilmelder sig PengeProfilens services er over 18 år.

PengeProfilen samarbejder alene med danske finansielle virksomheder.

4. OPRETTELSE, BRUGSVILKÅR OG OPSIGELSE

4.1 Oprettelse

Tilmelding til PengeProfilens services sker ved at oprette sig som bruger på PengeProfilens hjemmeside. Oprettelsen sker ved brug af NemID.

Det er en forudsætning for anvendelsen af PengeProfilens services, at brugeren afgiver en række oplysninger om sig selv og sin husstand. Det er tilsvarende en forudsætning, at brugeren tillader PengeProfilen at indhente en række andre oplysninger fra forskellige offentlige registre og myndigheder. Der henvises til PengeProfilens privatlivspolitik for en nærmere liste over relevante offentlige registre og myndigheder. Formålet med indhentelse af oplysningerne er, at PengeProfilen skal have så fyldestgørende et billede af brugerens privatøkonomi for at kunne skabe det økonomioverblik, der skal til, for at PengeProfilen kan hjælpe med at optimere brugerens privatøkonomi samt for at etablere et engagement med en samarbejdende finansiel virksomhed på vegne af brugeren.

For at sikre kvaliteten af de oplysninger, som brugeren har afgivet, foretager PengeProfilen stikprøvekontroller. Resulterer kontrollen i, at de indtastede oplysninger ikke er retvisende, kontakter PengeProfilen brugeren for at verificere eller korrigere oplysningerne.

En bruger er oprettet og aktiv hos PengeProfilen indtil en eventuel opsigelse.

4.2 Fortrydelse

Brugeren kan fortryde sin tilmelding af PengeProfilens services indtil tilmeldingen er gennemført.

Efter tilmeldingen er gennemført kan en forbruger ikke påberåbe sig 14 dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven.

4.3 Opsigelse

Brugeren kan til enhver tid opsige PengeProfilens services. Dette sker ved at logge ind på brugerens egen profil og foretage sletning derigennem.

5. SAMARBEJDE MED ANDRE VIRKSOMHEDER

PengeProfilens samarbejde med finansielle virksomheder udgør i første omgang formidling af kontakt mellem brugeren og samarbejdspartneren.

På brugerens anmodning og samtykke deler PengeProfilen brugerens kontaktoplysninger samt økonomiske data med de samarbejdspartnere, som brugeren har samtykket til.

PengeProfilen er ikke ansvarlig for samarbejdspartneres videre behandling af brugerens oplysninger. PengeProfilen er tilsvarende ikke ansvarlig for samarbejdspartnerens eventuelle erstatningsansvarlige adfærd.

Der henvises til den relevante samarbejdspartners egne forretningsbetingelser og privatlivspolitik for nærmere information om vilkårene for behandling af brugerens oplysninger og aftaleindgåelse.

6. RETTIGHEDER

Alt indhold, data, design, logo, funktionaliteter m.v. (samlet ”materialet”) fra PengeProfilens hjemmeside og platform samt al materiale som udsendes fra PengeProfilen via nyhedsbreve er omfattet af PengeProfilens immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og ejendomsret.

Brugeren må ikke uden forudgående skriftlig godkendelse fra PengeProfilen anvende, herunder gengive, kopiere, fremvise, overdrage og offentliggøre, materialet fra hjemmesiden og platformen på anden vis end til privat brug, og må ikke offentliggøres på andre hjemmesider eller på anden måde gøres offentligt tilgængeligt for andre end brugeren selv.

7. PRIVATLIVSPOLITIK

PengeProfilen behandler en række personoplysninger om brugeren og dennes husstand, når brugeren tilmelder sig PengeProfilens services. Der henvises til PengeProfilens Privatlivspolitik for nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger.

8. FORTROLIGHED

PengeProfilen forpligter sig til at holde alle oplysninger om brugeren og dennes husstand fortrolige. Fortroligheden gælder også efter opsigelse. Fortroligheden kan fraviges, når ufravigelige retsforskrifter og krav fra offentlige myndigheder foreskriver dette.

9. ANSVARSBEGRÆSNINGER

PengeProfilen er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som brugeren måtte lide ved anvendelse af PengeProfilens services. PengeProfilen kan tilsvarende ikke holdes erstatningsansvarlig for datatab ved anvendelsen af PengeProfilens platform.

Det er brugerens eget ansvar at sikre, at de afgivne og indhentede oplysninger om brugeren og dennes husstand er korrekte. PengeProfilen er ikke ansvarlig for ukorrekte oplysninger.

PengeProfilen er ikke ansvarlig for en brugers misbrug af andres oplysninger.

PengeProfilen er ikke ansvarlig for samarbejdspartneres erstatningspådragende adfærd. PengeProfilen formidler alene en kontakt. Samarbejdet mellem brugeren og samarbejdspartneren efter etablering af kontakten reguleres selvstændigt mellem brugeren og samarbejdspartneren.

Der afgives ingen garantier for, at brugeren kan opnå en aftale med en af PengeProfilens samarbejdspartnere. PengeProfilen er derfor ikke ansvarlig for påkrav om, at en aftale skal indgås med en samarbejdspartner.

10. TVISTER OG LOVVALG

PengeProfilens aktiviteter er underlagt dansk lov og enhver tvist vedrørende PengeProfilens services skal afgøres ved de danske domstole.

Retssager mod PengeProfilen skal anlægges ved PengeProfilens værneting: Retten i Aarhus.

11. KONTAKT

Du kan til enhver tid kontakte PengeProfilen angående brugerbetingelser via:

Email: kontakt@pengeprofilen.dk

Telefon: 38 42 22 52

Kontakt os

Pengeprofilen A/SOddervej 157A8270 Højbjerg

Tlf. 38 42 22 52

kontakt@pengeprofilen.dk

CVR-nr 37902136

Vores vision

Vi er en fintech virksomhed der, gennem en brugervenlig digital platform, hjælper med at finde det perfekte match mellem finansiel virksomhed (i første omgang banker) og kunde, for derved at sikre kunden bedst mulige vilkår.

Vores vision er derfor at skabe de bedste betingelser for såvel kunde som bank og derved give begge parter optimalt udbytte af platformens unikke muligheder – sikkert og anonymt.